Diensten


Doelstelling Budgetcoach

Een ieder heeft min of meer financiële en of andere problemen, vaak ontstaan door een cumulatie van factoren. Soms is de problematiek zo benauwend, waardoor het dagelijks functioneren wordt belemmerd en externe hulp noodzakelijk is. Met o.a. een budgetcoach zijn financiële problemen aan te pakken. Als ervaren budgetcoach weet ik dit. Wanneer ik gevraagd wordt om budgetcoaching, volgt eerst een kennismakingsgesprek, waarna de problematiek samen wordt doorlopen, zodat inzicht ontstaat over de oorzaak, de gevolgen en de aanpak voor een verbeterde situatie. Na inventarisatie van de problematiek, wordt informatie en advies gegeven, over welke aanpak wenselijk is voor deze situatie en zonder uw toestemming worden geen acties ondernomen.

Werkwijze Budgetcoach

Individuele aanpak bij problematische schulden

* Kennismaking- en intakegesprek voor wederzijdse acceptatie.
* Inventarisatie en daarna bespreken van de problematiek.
* Informatie en advies voor een wenselijke aanpak van de problematiek.
* Bij een crisissituatie met problematische schulden, huisuitzetting en afsluiten nutsvoorzieningen, wordt noodvoorziening aangevraagd bij de instanties en of bedrijven.
* Voorbereiding en begeleiding naar Integrale Schuldhulpverlening.
* Einde van de budgetcoaching.


Individuele aanpak bij niet problematische schulden

* Kennismaking- en intakegesprek voor wederzijdse acceptatie.
* Inventarisatie en daarna bespreken van de problematiek.
* Informatie en advies voor een wenselijke aanpak van de problematiek.
* Bespreken van de Algemene Voorwaarden van JABRIJO Administratie.
* Bij bereidverklaring door beide partijen wordt de opdracht aanvaard.
* Planning maken voor de aanpak van de problematiek.
* Thuisadministratie alvast ordenen en of opzetten.
* Overzicht maken van alle inkomsten en alle uitgaven.
* Schuldeisers benaderen voor nieuwe betaalafspraken.
* Eventueel inkomensondersteunende voorzieningen/kwijtschelding aanvragen.
* Bij werkloosheid, informatie en advies over mogelijkheden voor arbeidsparticipatie.
* Bij gezondheidsklachten, doorverwijzing naar huisarts of relevante medische zorg.
* Budgetvaardigheden voorstellen voor meer “grip over uw budget”.


Nazorg

* Bedoeld als bewaking van de voortgang en om terugval te voorkomen.
* De mate van nazorg door JABRIJO Administratie gebeurd in overleg met elkaar.


Groepsinformatie

Thema
Informatie “Grip over uw budget”

Werkwijze
PowerPoint presentatie en interactief

Duur
2 x 40 minuten

Deelnemers
Kleine groep van vijf (5) tot zeven (7) personen, voor goede interactie

Deel 1.
1. Kennismaking
2. Doelstelling informatie “Grip over uw budget”
3. Welvaart, welzijn en armoede.
4. Oorzaak, gevolg, signalen, typering schulden en kwetsbare groepen.

Pauze Ongeveer twintig (20) minuten

Deel 2.
5. Inkomsten, uitgaven en de essentie van een begroting.
6. Voorbeelden van schuldhulpverlening.
7. Praktische budgettips.
8. Vragen en opmerkingen.


Doelgroep

* Zij die behoefte hebben aan een tijdelijke of permanente budgetcoach.
* Zij die iemand kennen voor wie een budgetcoach wenselijk is.
* Particulieren die behoefte hebben aan permanente administratieve ondersteuning.
* ZZP-ers die behoefte hebben aan tijdelijke administratieve ondersteuning.


Prijs

* Per uur € 50, - inclusief 21% Btw.
* Werkuren afhankelijk van de problematiek en anders altijd in overleg met elkaar.
* Kosteloos bij doorverwijzing naar Integrale Schuldhulpverlening.
* Kleinschalige charitatieve projecten kosteloos of na overleg.
* Andere situaties in overleg met elkaar.


MAAK EEN AFSPRAAK
 

Doelstelling Mentorschap

Het mentorschap is een door een Nederlandse kantonrechter op te leggen maatregel, aan een persoon, omdat deze persoon niet instaat blijkt de eigen niet-vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Een mentor wordt daarom aangesteld om namens de betreffende persoon diens belangen te behartigen. Het is mogelijk, dat vanwege een zorgelijke situatie omtrent verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding, ik wordt benadert door uzelf, uw familie, een zorginstelling, een belangenvereniging of een bedrijf om mentor te zijn. Feitelijk wordt ik dan raadgever, bemiddelaar en bewaker, die erop toeziet dat u niet wordt blootgesteld aan behandelingen welke u onwenselijk vindt. Wel moet ik erop toezien, dat bepaalde behandelingen in uw belang zijn en u het nut daarvan eventueel overtuig.

Werkwijze Mentorschap

* Voor een goede match hebben wij een (1) of twee (2) kennismakingsgesprekken.
* Bij een goede match tussen ons, overleg ik een bewijs van goed gedrag (BVG), waarna de aanvrager voor mentorschap een beëdigingsprocedure aanvraagt bij de Rechtbank.
* Na beëdiging bij de Rechtbank ben ik officieel uw mentor als raadgever, bemiddelaar en bewaker van uw niet-vermogensrechtelijke belangen.
* Als mentor zorg ik dat wij structueel contact afspraken hebben met elkaar.
* Met uw behandelaars, bespreek ik regelmatig het verloop van uw gezondheid- en behandelingsaspecten, waarna ik u ook tijdig hierover informeer.
* Over mijn mentorschap ben ik verplicht alle inlichtingen, gevraagd en ongevraagd te verstrekken aan o.a. de aanvrager voor mijn mentorschap en de kantonrechter.


Doelgroep

* Zij die behoefte hebben aan een tijdelijke of het permanente mentorschap.
* Zij die iemand in hun omgeving kennen voor wie het mentorschap wenselijk is.


Prijs

* Per uur € 50, - inclusief 21% Btw
* Anders in overleg met elkaar.


MAAK EEN AFSPRAAK